ESAM obsluha a údržba

Úvodní stránka  |  Elektronický obchod  |  Kontakt a mapa
Inovovali jsme e-shop
s dmychadly a
náhradními díly SECOH.

Dmychadla/vývěvy s bočními kanály – ESAM

ESAM – Pokyny k obsluze a údržbě

Návod na obsluhu a údržbu
POZOR:

Při procesu odsávání a stlačování vzduchu dochází k výraznému vyvíjení sil. Sací hrdlo, jakož i výstupní hrdlo představují nebezpečnou oblast. Před uvedením dmychadla/vývěvy do provozu se proto doporučuje zajistit tato hrdla pomocí ochranného filtru, jestliže jsou po instalaci nebo po zabudování přístroje volná.

V normálním případě se menší částice (jako je například prach nebo písek), které jsou dmychadlem nasáty vstupním hrdlem (2), zachycují na oběžném kole (1) a zablokují ho, zatímco větší částice (čepy, kuličky, kamínky a podobně) jsou naproti tomu větší rychlostí vyvrženy z výstupního hrdla (3).

POKYNY:
 • 1. Používejte prosím vhodné nástroje k tomu, aby bylo možné manipulovat s dmychadlem (vývěvou), který je vybavený otvorem se závitem pro závěsné šrouby s okem (viz obr. A-B).
 • 2. Pročtěte si prosím pozorně všechny údaje uvedené na typovém štítku. Je nutné, aby Vám byly tyto číselné údaje zcela jasné (viz obr. C).
 • 3. Data, která jsou uvedená na typovém štítku, nesmějí být v žádném případě překračována při trvalém provozu (S1).
 • 4. Zkontrolujte napětí a kmitočet napájecího proudu. V případě, že hodnoty Vašeho napájecího proudu nebudou souhlasit s hodnotami uvedenými na typovém štítku, mohla by nastat situace, že bude přístroj poškozen, provoz by mohl být značným způsobem negativně ovlivněn a dokonce by mohlo dojít i k požáru.
 • 5. . Dmychadlo/vývěva musí být chráněna před přímým nebo nepřímým elektrickým kontaktem v souladu s normami CEI 64/8 (IEC) pro přístroje třídy 1.
 • 6. Napíjecí kabel jdoucí z rozvaděče do elektromotoru musí být chráněn proti prodovému přetížení v souladu s normou CEI 64/8 (IEC 364).
 • 7. Rozváděč musí odpovídat ustanovením normy CEI 17-13/1 (CEI EN 60 439-1) a normě CEI 60 204-1. Elektromotor dmychadla/vývěvy musí být chráněn před přetížením podle normy CEI EN 60 204-1.
 • 8. Je nutné používat modely kompresorů s bočními kanály pouze ve standardním provedení jen s filtrovaným vzduchem, který nebude obsahovat žádné vznítitelné, korozivní a/nebo výbušné plyny.
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ:
 • 1. Zkontrolujte větrání v místě instalace dmychadla/vývěvy. Ujistěte se, že teplota okolního prostředí nepřekračuje hodnotu 40 °C a že není nižší než -15 °C (viz obr. D). Dbejte přitom prosím na to, aby teplo vyprodukované dmychadlem/vývěvou bylo odváděno mimo pracovní prostor.
 • 2. Standardní modely dmychadel/vývěv používejte pouze v takovém prostředí, které neobsahuje žádné korozivní, vznítitelné a/nebo explozivní směsi plynů. (Další možnosti použití jsou uvedeny také v bodě 24).
INSTALACE:
 • 1. Na dmychadlech/vývěvách s bočními kanály nebo vedle těchto přístrojů se nesmí provádět žádné zásahy po celou dobu, dokud je zařízení připojeno na zdroj proudu.
 • 2. Instalace a uvedení dmychadla/vývěvy s bočními kanály do provozu smějí být prováděny pouze odborně kvalifikovanými osobami. Připojení na elektrickou síť musí být provedeno v souladu se schématem, které je znázorněno na rozváděči a osobou oprávněnou zapojovat elektrická zařízení.
 • 3. Dmychadlo/vývěvu je třeba chránit před působením povětrnostních vlivů, jakož i před přímým slunečním zářením (viz obr. E).
 • 4. Dmychadlo/vývěvu je třeba upevnit pomocí příslušných kotevnch bodů, které jsou k tomuto účelu připravené, přičemž je nutné dbát na to, aby přístroj po jeho instalaci nevykazoval žádné vibrace. Ujistěte se, že podstavec unese hmotnost zařízení.
 • 5. Ochranná víčka vstupního a výstupního hrdla mohou být sejmuta až po provedení definitivního upevnění (viz obr. F).
 • 6. Mezi dmychadlem/vývěvou s bočními kanály a pevným potrubním systémem by měla být umístěna pružná spojovací hadice (viz obr. G).
 • 7. Před uvedením přístroje do provozu připojte vstupní a výstupní otvory k systému pro který bude dodáván (odsáván) vzduch. Před zahájením provozu je také třeba pomocí filtrů zabezpečit nepoužívané otvory. (Při této činnosti postupujte prosím opatrně, aby nebyla zmenšena sací plocha).
 • 8. Je účelné překontrolovat směr otáčení oběžného kola pomocí šipky vyražené na tělese zařízení. Jedná se zejména o případ používání dmychadel/vývěv s trojfázovými motory. Opačný směr otáčení by způsobil, že by byl vstup a výstup vzduchu zaměněn a že by se výkon zařízení snížil.
 • 9. Nainstalujte ochranné zařízení k tomu účelu, aby se zabránilo jakémukoliv dotyku s dmychadlem. V průběhu provozu se může zařízení a tím také výstup vzduchu zahřát až na takové teploty, které mohou překračovat hodnotu 100 °C! (viz obr. H).
 • 10. Dmychadlo/vývěvu s bočními kanály je třeba nainstalovat tak, aby byl typový štítek dobře čitelný.
 • 11. Dmychadla/vývěvy s bočními kanály ESAM nevyžadují údržbu. V případě, že je instalován filtr sání je potřeba filtr v pravidelných intervalech kontrolovat, aby nedošlo k zanesení filtru a tím k přetížení zařízení. Doporučuje se četnost prohlídek minimálně 1x za 14 dnů.
 • 12. Dmychadla/vývěvy s bočními kanály ESAM smějí být zabudovány výlučně do takových strojů a zařízení a mohou být s nimi uváděny do provozu, které odpovídají evropským normám.
 • 13. Opravy smí provádět pouze firma Esam, případně její autorizovaný odborný personál.
 • 14. V případě aplikací a možností používání, které zde uvedeny nejsou, se obraťte prosím na firmu ESAM nebo jejího zástupce.
 • 15. Hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v katalogu.
Dmychadla, úprava vody
Miroslav Nymburský
Bříza 44
503 12 Všestary - Bříza
Czech Republic
Mob.: +420 603 479 397
info@nymburskyhk.cz


Vytisknout stránku

Miroslav Nymburský, 2007. Všechna práva vyhrazena.